Faaina

FAAINA L
Shagya Araber - Stute - / - /m
Fattaan x Shaykhah Shahra (Chatham Bint)

Nachkommen: 
RSs Sahhar v. Sahib al Saada L