Shaykhah Shahra

SHAYKHAH SHAHRA
Shagya Araber - Stute - Schimmel - 1,58m
Chatham Bint x Shaykhah Arabica (/)

Nachkommen: 
Sunrise L v. Ardanwen
Sahtan L v. Shirkhan
Faaina L v. Fattaan