Sunrise

SUNRISE L
Shagya Araber - Stute - Fuchs - 1,60m
Ardanwen x Shaykhah Shahra (Chatham Bint)

Nachkommen: 
Desert Indira RS v. Dau Ash Shams
Sahib al Saada L v. Neddor